Xup Riera Viva és un extens programa de tallers d’educació, reconeixement i accions col·lectives i veïnals per a promoure l’ús sostenible i la conservació de la riera de Rajadell pel seu pas pel barri del Xup, a Manresa. El conjunt de les actuacions ha de garantir la conservació a partir de la seva restauració, la recuperació dels seus valors ecològics i socials, i la promoció d’usos i pràctiques socials sostenibles i perdurables en el temps.

El projecte busca la implicació dels agents socials de l’entorn de la Riera, a través d’activitats participatives per a tots els públics, i la creació de xarxes d’interacció entre entitats i organismes locals. Per altra banda, a través de l’Associació de Veïns del Xup i la resta d’entitats enxarxades en el Pla de Desenvolupament Comunitari del barri, el projecte desplega el seguit d’activitats pràctiques des de la participació directa dels diferents col·lectius d’edat del barri, buscant no només la conscienciació sinó la implicació comunitària en la custòdia del territori. 

Objectius específics:
 • Impulsar activitats edu catives i de sensibilització ambiental participatives amb els diferents col·lectius per edats del barri del Xup i entorn.
 • Adquisició de pràctiques de gestió ecològica de l’entorn natural del barri del Xup de la Riera de Rajadell per part de diferents grups d’edat.
 • Millorar la tasca d’apadrinament de la riera de Rajadell per part de les entitats locals.
 • Promoure la connectivitat social i ecològica de la riera de Rajadell.
 • Facilitar la creació d’una xarxa d’interacció entre entitats i ciutadania, per a la custòdia estable de la Riera de Rajadell al pas pel Xup.
 • Fomentar l’àmbit de la gestió de l’entorn natural com un àmbit amb possibilitats professionalitzadores.
 • Restaurar a través de voluntaris veïnals l’entorn de la riera de Rajadell al Xup a través de les activitats educatives de gestió sostenible de l’entorn.
Antecedents

A la riera de Rajadell ja hi ha algunes iniciatives puntuals d’apadrinaments i de custòdia, impulsades i realitzades per diferents entitats de Manresa i comarca, que any rere any, treballen per recuperar, preservar i revaloritzar aquest espai d’interès socioambiental.

– L’Associació Hàbitats-Projecte Rius en col·laboració amb l’ajuntament de Manresa, l’Anella Verda i algunes entitats del barri del Xup (l’Associació de Veïns i l’Esplai), cada any organitzen l’actuació “Fem Dissabte”, que consisteix a netejar i recollir les deixalles que embruten rius, boscos i platges per sensibilitzar la població de la importància de reduir, reciclar i reutilitzar; i fomentar així actituds cíviques i responsables amb el medi. Durant un matí de dissabte, els voluntaris recullen i seleccionen les deixalles de tot tipus que es troben al llarg d’un tram de la riera.

– L’Esplai els Tres Pins del Barri del Xup en té apadrinat un tram, i puntualment se’n fa una neteja.

– L’Associació Meandre també n’és padrina, i promou activament la seva restauració i recuperació. Des de de la seva constitució ha fet una custòdia intensa d’aquest entorn amb activats d’educació ambiental dirigides principalment a adults, i ha contribuït a revaloritzar la majoria del espais periurbans de Manresa, amb especial dedicació al tram superior de la Riera de Rajadell, amb la finalitat d’acostar i obrir aquests espais als ciutadans per tal que gaudeixin de les seves qualitats.

A més a més, cal destacar per la seva rellevància estratègica l’actuació promoguda per diferents entitats per aconseguir la creació de l’Anella Verda de Manresa, el conjunt d’espais lliures al voltant de la ciutat que pels seus valors socials, ambientals, paisatgístics i productius agraris s’han de protegir, connectar i potenciar.

 
Actuacions

Per tal d’assolir els objectius del projecte, durant aquest any 2015 es duran a terme diferents actuacions en l’indret de la riera de Rajadell al seu pas pel barri del Xup. Aquestes són:

 • Rutes interpretatives socio-ambientals
 • Tallers en Educació ambiental
 • Tallers en l’Ecologia de l’aigua
 • Tallers en Agroecologia i el seu impacte en la riera
 • Educació pràctica per a la sensibilització i gestió sostenible de l’entorn
 • Creació i difusió de material i contingut divulgatiu